Algemene voorwaarden Healthy Fest

Algemene voorwaarden Healthy Fest

  1. Je kunt alleen maar toegang krijgen tot Healthy Fest als je het kaartje hebt gekocht via Healhy Fest. Elders gekochte kaartjes geven geen toegang tot Healthy Fest. Healthy Fest tickets zijn niet door verkoopbaar.
  2. De genoemde prijzen zijn exclusief reserveringskosten & toeristenbelasting.
  3. De meeste onderdelen van Healthy Fest en basisfaciliteiten en services zijn inbegrepen in het toegangsbewijs. Consumpties zijn voor eigen rekening. Het programma is 1 maand voor eventdatum bekend. Voor sommige onderdelen van het Healthy Fest Weekend vragen we een extra bijdrage, bijvoorbeeld 1 op 1 behandelingen of programma’s waar maar een beperkt aantal materialen voor beschikbaar zijn. Wanneer er een extra financiële bijdrage in rekening wordt gebracht, wordt dit expliciet vermeld.
  4. De organisator heeft in geval van overmacht het recht het evenement te verplaatsen of te annuleren; bij annulering zal de organisator de door de organisator gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs (inclusief de servicekosten) restitueren.
  5. Tijdens het verblijf op de camping dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde (gedrags)regels, zoals neergelegd in het Huishoudelijk Reglement van de locatie.
  6. Het is verboden filmopnames te maken tijdens de workshops, seminars en trainingen.
  7. De organisatie vindt het prettig dat rolstoelgebruikers van tevoren hun deelname kenbaar maken aan workshops, seminars en trainingen, zodat we een passende plek creëren. Rolstoelgebruikers kunnen dit kenbaar maken door een reactie achter te laten door te mailen naar [email protected]

ALGEMENE VOORWAARDEN – HEALTHY FEST – HEALTHY FEST 2023

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden toegangsbewijzen evenementen HEALTHY FEST (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen
HEALTHY FEST B.V. (HEALTHY FEST) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door HEALTHY FEST georganiseerd evenement bestelt of koopt (klant). Deze Algemene Voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door HEALTHY FEST voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (Verkoopadres).

1.2 Onder evenement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: (muziek)-uitvoeringen, opnames van (live) televisieprogramma’s, andersoortige manifestaties en evenementen in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen HEALTHY FEST en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij HEALTHY FEST dan wel een door HEALTHY FEST ingeschakeld verkoopadres bestelt of koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege HEALTHY FEST verstrekt document of een barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van HEALTHY FEST. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs dat als eerste wordt gescand bij aanvang van het evenement of die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang tot het evenement. HEALTHY FEST mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). HEALTHY FEST is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door HEALTHY FEST dan wel een door HEALTHY FEST ingeschakeld verkoopadres verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de door HEALTHY FEST ingeschakelde verkoopadressen of bij HEALTHY FEST zelf garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie (e-mail) kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. HEALTHY FEST kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.8 Het toegangsbewijs kan niet worden geruild of ter restitutie worden aangeboden.

3.Verbod doorverkoop

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.

3.2 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens HEALTHY FEST voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

4.Verplichtingen van de klant

De klant verplicht zich te conformeren aan het huishoudelijk regelement van HEALTHY FEST. Als klant zich niet conformeert aan het huishoudelijk regelement, is klant volledig aansprakelijk. De klant is aansprakelijk voor alle schade, door hem, zijn gezelschap of de hem bezoekenden aan personen en/of eigendommen van verhuurster of derden op het terrein c.a. veroorzaakt.

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om HEALTHY FEST onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan bij wet en regelgeving aangewezen personen.

4.4 Het is verboden professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.

4.5 Huisdieren zijn verboden op het gehele festivalterrein en campingterrein.

4.6 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken, (soft)drugs mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.7 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen professioneel fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.8 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.9 De Kant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van HEALTHY FEST, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden. In dat kader beseft de klant zich dat tevens aanvullende voorwaarden of regelementen van de exploitant van de plaats waar van het evenement wordt gehouden van toepassing kunnen zijn (denk aan gebruik garderobe, kluisjes of consumptiemunten).

4.10 Het makan van open vuren is verboeden anders dan op de daarvoor aangewezen plaatsen.

5.Rechten van HEALTHY FEST

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de in de artikelen 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden is HEALTHY FEST gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan HEALTHY FEST al dan niet via een Verkoopadres, heeft voldaan.

5.2 HEALTHY FEST behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien HEALTHY FEST dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is HEALTHY FEST gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op schadevergoeding ten aanzien van enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 HEALTHY FEST behoudt zich het recht voor een toegangsbewijs te annuleren, in geval van (maar niet gelimiteerd tot): (i) verdenking van wederverkoop door de klant of gelieerdheid van de klant aan een wederverkoper, (ii) verdenking van doorgeven van een pre-sale code aan derden door de klant, (iii) verdenking dat de klant meer dan het maximaal toegestaan aantal toegangsbewijzen bestelt.

5.5 HEALTHY FEST is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames (opnames) van het evenement te (laten) maken. Door het bezoeken van het evenement stemt de klant er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijke opnames van hem worden gemaakt. Voor zover noodzakelijk, geeft de klant HEALTHY FEST – thans bij voorbaat – onvoorwaardelijke toestemming om de opnames wereldwijd en onbeperkt te gebruiken en te exploiteren in de ruimste zin deze woords. Klanten die in de opnames voorkomen kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.

6.Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera, heeft HEALTHY FEST het recht naar eigen inzicht het evenement te verschuiven naar een andere datum, het evenement te verplaatsen naar een andere locatie of het evenement te annuleren. Als een evenement wordt afgelast of verschoven zal HEALTHY FEST proberen de klant hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen middels digitale communicatie (via de door de klant opgegeven contactgegevens zoals e-mail), media en social media. HEALTHY FEST kan niet garanderen dat de klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden vóór de datum van het evenement. Klant is verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste contactgegevens bij het bestellen van het toegangsbewijs. HEALTHY FEST is niet gehouden tot vergoeding van kosten die de klant in dit kader heeft gemaakt.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door HEALTHY FEST wordt geannuleerd, zal HEALTHY FEST uitsluitend verplicht zijn de vergoeding die de klant voor het toegangsbewijs inclusief reserveringskosten aan HEALTHY FEST, al dan niet via een Verkoopadres, heeft voldaan te restitueren. Eventuele reis- en verblijfkosten die geen onderdeel zijn van de ticketprijs, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een Verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Overige schade zal niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten). Tickets die niet bij een officieel verkooppunt zijn gekocht of zijn doorverkocht, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door HEALTHY FEST wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die de klant voor dit toegangsbewijs aan HEALTHY FEST, al dan niet via een verkoopadres, heeft voldaan. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het Verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste (nieuwe) datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een Verkoopadres. Overige schade zal nimmer worden vergoed. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten). Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.4 Indien het evenement op dezelfde datum als gevolg van of in verband met overmacht door HEALTHY FEST wordt verplaatst naar een andere locatie blijft het toegangsbewijs geldig voor de vervangende locatie waarop het evenement zal plaatsvinden. Er vindt geen restitutie plaats. HEALTHY FEST is verplicht de locatiewijziging tijdig kenbaar te maken, zowel op de oorspronkelijke evenementlocatie als in de regionale media en voor zover bekend via sms en e-mail.

6.5 HEALTHY FEST heeft het recht om in verband met geldende regelgeving of om de gezondheid van alle bezoekers van een evenement te waarborgen, zoals bijvoorbeeld in verband met Covid-19, aanvullende eisen te stellen aan de toegang tot het evenement. Degelijke eisen kunnen bestaan uit het overleggen van een vaccinatie of herstelbewijs of een negatieve test betreffende ziekte. De koper of bezoeker heeft geen recht op restitutie van zijn/haar aankoopbedrag, in het geval de koper zelf of een van de bezoekers voor wie de koper een kaart (en/of ander product) koopt, niet kan aantonen aan deze voorwaarden te voldoen.

7.Aansprakelijkheid HEALTHY FEST

7.1 HEALTHY FEST is alleen aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan HEALTHY FEST toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen HEALTHY FEST is verzekerd en maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd onder de verzekering van HEALTHY FEST. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  1. gevolgschade;
  2. immateriële schade; en
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van HEALTHY FEST.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat HEALTHY FEST geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 HEALTHY FEST zal ernaar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.4 HEALTHY FEST is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5 HEALTHY FEST is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

7.6 HEALTHY FEST aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de door de Klant bij derde partijen – anders dan de door HEALTHY FEST op haar website vermelde officiële Verkoopadressen – verkregen toegangsbewijzen. HEALTHY FEST kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

8.Slotbepalingen

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en HEALTHY FEST ontstaat is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen HEALTHY FEST en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.